ای مو نی

فیلم انزوا

سال
1396
لوکیشن
پردیس سینمایی کوروش
عکاس
آرمین رئیسه