بازیگران

اکران خصوصی فیلم وروجکها (وروجک ها)
اکران نمایش فصل شکار بادبادک ها
فیلم انزوا
فیلم کاغذ خروس نشان
فیلم رخ دیوانه
فیلم عادت نمی کنیم (آااادت نمی کنیم)